Algemene voorwaarden voor training en coaching door Huus Koning

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens verzorgde Huus Koning training en coaching.
 2. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Huus Koning en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijven voor een cursus of coaching gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Huus Koning bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Huus Koning behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. Er is een maximum van 6 deelnemers, wanneer dit maximum aantal bereikt is en je niet meer deel kunt nemen aan de cursus, wordt een alternatieve datum geboden, zie ook artikel 7.
 3. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Opleiding en training.

 1. Huus Koning spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus en coaching.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nimmer een resultaatverplichting.
 3. Huus Koning behoudt zich het recht voor de locatie voor de cursus te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een cursus geen doorgang te laten vinden. Huus Koning zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Huus Koning verzendt daartoe  per email een factuur.
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Huus Koning zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 3. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken cursusdata, –tijden en -locatie.

Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 4. De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of opleiding wordt bemoeilijkt, kan door Huus Koning van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/ opdrachtgever.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 7: Afspraken verzetten, annulering en wijziging

 1. Indien door omstandigheden een cursus of coaching-sessie onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Huus Koning trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus of coaching-sessie. Indien een vervanging niet mogelijk is en Huus Koning de cursus of coaching-sessie annuleert zal Huus Koning het reeds voldane bedrag restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Huus Koning is uitgesloten.
 2. Indien een inschrijving tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus wordt geannuleerd is € 75 verschuldigd. Indien een cursus binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd. Indien een cursus of opleiding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd.
 3. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus of coaching-sessie geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
 4. Bij afzeggingen van een individuele coachingsessie door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 50% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van de cursus of coaching aanvaardt Huus Koning een inspanningsverplichting.
 2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Huus Koning geleverde cursus en coaching de uiterste zorg wordt betracht, kan Huus Koning de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Huus Koning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 3. Huus Koning sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een cursus ontstaan, uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld.
 4. Aan informatie op www.huuskoning.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Huus Koning zijn vermeld aangaande cursus en coaching kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht

 1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Studielift.

Artikel 10: Toepasselijkheid en geschillen

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Huus Koning geleverde cursus, of coaching dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Huus Koning kenbaar worden gemaakt per mail aan judith@huuskoning.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 2. Van toepassing is steeds de versie die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 3. Op geschillen tussen Huus Koning en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.